Anunț 'Privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă'

ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante

în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății al RM nr.245 din 16 martie 2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale”, ordinului IMSP IMU nr. 95A din 01/08/2023 "Privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă"Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Toma Ciorbă 1anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcțiilor vacante:

1. Șef/Șefă Departament Clinic Chirurgie
2. Șef/Șefă Departament Clinic Neurologie, Epileptologie și Boli interne
3. Șef/Șefă Secție Chirurgie toracică
4. Șef/Șefă Secție Terapie intensivă cu unitate de Stroke
5. Șef/Șefă Secție Reanimare
6. Șef/Șefă Laboratorul Microbiologic
7. Șef/Șefă serviciu juridic
8. Șef/Șefă serviciu exploatare și deservire a rețelelor electrice
9. Șef/Șefă Blocul alimentar

 

Cerințele generale:

au cetățenia Republicii Moldova;
au cetățenia altor state, domiciliu și permis de lucru în Republica Moldova;
cunosc limba română scris și vorbit;
sunt în capacitate deplină de exercițiu ;
au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberată de medicul de familie sau de instituțiile abilitate ;
nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs și vechime în muncă de cel puțin 3 ani;
studii superioare în domeniu;
studii postuniversitare (medici);
categorie superioară de calificare în domeniul de specialitate (medici);
grad științific (preferențial);
cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar în secția resurse umane, care va include următoarele documente:

1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
4. Copia carnetului de muncă și adeverința care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate emise după data de 01/01/2019;
5. Declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate;
7. Curriculum Vitae;
8. Referință.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este:  de la 09.10.2023 până la 23.10.2023. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în zilele de luni până vineri, de la ora 08:00 până la ora 17:00 (pauza de masă de la ora 12:00 până la ora 13:00).

 

Responsabilităţi specifice postului: Șef/Șefă Departament Clinic Chirurgie

a) Examinarea şi tratamentul specializat al pacienţilor în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent;
b) Respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor;
c) Asigurarea conlucrării cu celelalte subdiviziuni chirurgicale, în scopul asigurării consecutivităţii procesului de prestare a serviciilor medicale conform complexităţii patologiei.
d) Controlul calităţii procesului curativ-diagnostic îndeplinit;
e) Efectuarea vizitei zilnice a pacienţilor spitalizaţi.
f) Utilizarea raţională a fondurilor de paturi.
g) Organizarea şi petrecerea pentru colaboratorii secţiilor a şedinţelor operative, conferinţe, seminare, lecţii practice cu discutarea clinică a pacienţilor;
h) etc.

 

Responsabilităţi specifice postului: Șef/Șefă Departament Clinic Neurologie, Epileptologie și Boli interne

a) metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent;
b) Respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor;
c) Asigurarea conlucrării cu celelalte subdiviziuni, în scopul asigurării consecutivităţii procesului de prestare a serviciilor medicale conform complexităţii patologiei.
d) Controlul calităţii procesului curativ-diagnostic îndeplinit;
e) Efectuarea vizitei zilnice a pacienţilor spitalizaţi.
f) Utilizarea raţională a fondurilor de paturi.
g) Organizarea şi petrecerea pentru colaboratorii secţiilor a şedinţelor operative, conferinţe, seminare, lecţii practice cu discutarea clinică a pacienţilor;
h) etc.

 

Responsabilităţi specifice postului: Șef/Șefă Secție Chirurgie toracică

a) Organizează şi răspunde de întreaga activitate în secţia pe care o conduce, astfel încât să fie realizaţi indicatorii de performanţă prevăzuţi şi stabiliţi de Comisia de evaluare care să contribuie la îndeplinirea contractului individual de administrare încheiat între Directorul IMSP IMU şi șeful secţiei.
b) În acest scop, răspunde de coordonarea întregii activităţi profesionale şi administrative a secţiei, de instruirea întregului personal din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea normelor de aplicare a contractului - cadru privind acordarea asistenţei medicale în sistemul asigurărilor de sănătate şi a altor legi specifice domeniului de referinţă:
c) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită unităţii acest serviciu;
d) verifică aplicarea corectă de către colectivul secţiei a prevederilor contractului privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti cu respectarea pachetului de servicii de bază pentru asiguraţi şi a pachetului minimal în cazul persoanelor cu asigurare facultative.
e) Răspunde de înscrierea protocolului operator în registrul de înregistrarea a intervenţiilor chirurgicale, (formular 008/e).
f) Acordă servicii medicale asiguraţilor fără discriminare.
g) Răspunde de respectarea prevederilor legate privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
h) etc.

 

Responsabilităţi specifice postului: Șef/Șefă Secție Terapie intensivă cu unitate de Stroke

a) organizarea activităţii secţiei în conformitate cu cerinţele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate a instituţiei;
b) Examinarea şi tratamentul specializat al pacienţilor în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent;
c) Respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor;
d) Conlucrarea cu alte subdiviziuni în scopul asigurării consecutivităţii procesului de prestare a serviciilor medicale conform complexităţii patologiei.
e) Controlul calităţii procesului curativ-diagnostic îndeplinit;
f) Organizarea şi petrecerea pentru colaboratorii secţiei a şedinţelor operative, conferinţe, seminare, lecţii practice cu discutarea clinică a pacienţilor;
g) Verificarea corectitudinii îndeplinirii de către asistentele medicale a indicaţiilor medicilor;
h) etc.

 

Responsabilităţi specifice postului: Șef/Șefă Secție Reanimare

a) Organizarea activităţii secției în conformitate cu cerinţele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate a instituţiei;
b) Asigurarea şi supravegherea permanentă a activităţii personalului medical din Secția Reanimare.
c) Analiza informaţiei statistice  (lunar,  trimestrial,  semestrial,  anual),  cu    depistarea neajunsurilor, aprecierea rezultatelor obţinute şi propunerea măsurilor de perfecţionare.
d) Controlul corectitudinii completării documentaţiei în programul informaţional de către medicii anesteziologi reanimatologi.
e) Controlul asupra respectării de către medicii anesteziologi   a profilităţii spitalizării bolnavilor în cadrul terapiei intensive.
f) Controlul asupra organizării asistenţei medicale consultative urgente de calitate   concomitent mai multor pacienţi (la necesitate).
g) Controlul păstrării, evidenţei şi distribuirii corecte a preparatelor toxice, stupefiante, superactive.
h) etc.

 

Responsabilităţi specifice postului: Șef/Șefă Laboratorul Microbiologic

a) Monitorizarea sistematica activitatii medicilor laboratorului microbilogic privind corectitudinea efectuarii investiga’iilor de laborator.
b) Intocmirea sistematica a planului de perfecționare și atestare a colaboratorilor secției.
c) Elaborează planul de lucru al laboratorului împreună cu colaboratorii.
d) Asigură lucrul organizatoric, metodic şi de pregătire a cadrelor medicale din   laborator în problemele respectării regimului antiepidemic, colectării, transportării, păstrării şi complectării documentelor de însoţire a probelor.
e) Împreună cu medicii microbiologi și alţi şefi de secții determină direcţiile de activitate curentă şi în perspectivă, definitivează planurile, programele de lucru.
f) Efectuarea analizei sistematice a indicatorilor calitativi şi cantitativi ai    laboratorului microbiologic cu depistarea neajunsurilor în activitatea cotidiană
g) Organizează asigurarea tehnico-materială a laboratorului, acumularea datelor necesare studiului informaţiei ştiinţifice în domeniu şi asigură specificarea rezultatelor în practică.
h) etc.

 

Responsabilităţi specifice postului: Șef/Șefă serviciu juridic

a) Participarea la elaborarea proiectelor de ordine, dispoziţii, hotărîri şi altor acte cu caracter juridic.
b) Efectuarea sinestătătoare sau în comun cu alte subdiviziuni structurale, propuneri de modificare sau abrogare a ordinilor şi altor acte normative ale instituţiei.
c) Generalizarea, în comun cu alte subdiviziuni structurale, practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova, elaborarea propunerilor privind perfecţionarea ei şi  prezentarea spre examinare conducerii instituţiei.
d) Reprezentarea în mod stabilit, a intereselor instituţiei în instanţele judecătoreşti şi alte organe.
e) Acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor instituţiei în limita competenţei.
f) Acordarea asistenţei juridice angajaţilor instituţiei cu privire la respectarea legislaţiei în vigoare.
g) Participarea la examinarea petiţiilor înaintate de cetăţeni, întocmirea răspunsurilor
h) etc.

 

Responsabilităţi specifice postului: Șef/Șefă serviciu exploatare și deservire a rețelelor electrice

a) îndeplinește sarcini management și coordonare a lucrărilor cu caracter tehnic în domeniul electricității, precum și în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, întreținerii și reparării echipamentelor electrice, instalațiilor și sistemelor de distribuție
b) Să optimizeze funcționarea ȋn permanență a instalatiilor și echipamentelor electrice si energetice
c) Să creeze planuri ale rețelelor energetice și electrice, respectând dacă este cazul anumite cerințe
d) Să realizeze măsuratori ale parametrilor elementelor componente ale instalațiilor și echipamentelor energetice
e) Să citească desene tehnice
f) Să respecte normelor de etică și deontologie.
g) Răspunde de funcționarea ȋn permanență a instalatiilor și echipamentelor electrice și   energetice
h) etc.

 

Responsabilităţi specifice postului: Șef/Șefă Blocul alimentar

a) Titularul postului este persoana responsabilă de organizarea și coordonarea  pregătirii la timp și calitativ a bucatelor conform meniului de repartiție  și tehnologiilor de preparare, eliberare corectă a bucatelor dietetice în secțiile spitalicești
b) Asigurarea păstrării și utilizării corecte a produselor alimentare
c) Împreună cu mediul dietician participă la elaborarea meniului-model pentru 7 zile, la alcătuirea fișierului bucatelor dietetice, a meniului de repartiție zilnic
d) Verifică respectarea regulilor sanitaro-antiepidemice și a protecției  muncii la toate etapele de pregătire a bucatelor
e) Primește de la depozit produse alimentare pentru toată ziua și efectuează controlul  calității produselor primate
f) Distribuie produsele alimentare bucătarilor conform documentației primite
g) Execută orice alte sarcini repartizate de către director pentru realizarea strategiilor pe termen scurt ale instituției, în conformitate cu domeniul de competenţă şi în limitele respectării temeiului legal
h) etc.

Pentru informații suplimentare

Email:  imspimu.hr@gmail.com

Tel.: 022 250 750; 022 250 813, 022 250 877

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.