Anunț pentru funcțiile vacante

 

       IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcțiilor vacante de:

- Șef secție, medic statistician, Secția Statistică medicală - termen determinat;

- Medic anesteziolog reanimatolog, Secția Anestezie și terapie intensivă nr.2 – 2 unități,  termen nedeterminat;

- Medic anesteziolog reanimatolog de urgență, Departamentul Clinic Medicină de Urgență, termen nedeterminat;

- Medic internist de urgență, Secția Boli interne, termen nedeterminat;

- Medic dietetician, Structura de Management al Calității serviciilor medicale, termen nedeterminat;

- Asistent medical de operație, Blocul de operații – 10 unități, termen nedeterminat;

- Asistent medical superior, Departamentul Clinic Medicină de Urgență, termen nedeterminat;

- Asistent medical dietetician, Structura de Management al Calității serviciilor medicale, termen nedeterminat;

- Asistent medical, Departamentul Clinic Medicină de Urgență, termen nedeterminat.

 

      Data limită de depunere a dosarului de participare la concurs este - 17.12.2021.  Dosarele vor fi depuse în Secția Resurse umane a IMSP Institutul de Medicină  Urgentă,  în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

  Formularul de participare la concursul pentru ocuparea fincției publice vacante în Institutia Medico-Sanitara Publica Institutul de Medicina Urgenta.

 

                            Cerințe pentru ocuparea funcției vacante:

  - cetăţean al Republicii Moldova;

  - studii medii de specialitate /superioare medicale pentru personalul medical mediu;

  - studii universitare şi postuniversitare medicale – pentru medici;

  - deţinerea categoriei de calificare pe specialitate;

  - lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

  - cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii, achiziţiilor publice, managementul conducerii, artei comunicării;

  - cunoașterea limbii române scris și vorbit;

  - cunoaşterea limbii străine la nivel european (un avantaj);

  - asumarea responsabilităţilor fortificării capacităţilor şi calităţii serviciilor;

  - abilităţi: de lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris);

- atitudini: obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, de lucru in echipă, tendinţa spre formare profesională continuă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute;

 - corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale instituției;

 - afecţiune, empatie pentru pacienţi şi rudele acestora;

 - reputaţie ireproşabilă;

 

Persoanele interesate vor depune dosarul personal(cu următorul conținut) la sediul instituției, în Secția Resurse umane.

 

  - cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;

  - curriculum vitae;

  - formular de  participare;

  - copia buletinului de identitate;

  - copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;

  - copia carnetului de muncă;

  - 2 referințe de la locurile anterioare de lucru;

   - proiect de management a Departamentului Clinic Neurochirurgie

 

 

  - copiile atestatelor ce confirmă gradul şi titlul ştiinţific (pentru titulari);

  - copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv a celui de peste hotare (pentru titulari);

  - certificatul medical, formular nr. 086/e;

 - copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;

  - copiile publicaţiilor, inclusiv ale celor inserate în revistele de peste hotare (dacă deţineţi);

  - cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

  - copia certificatului de cunoaştere a limbilor străine (dacă deţineţi).

 

Notă:

  1) Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

  2) Persoanele care vor depune Dosarul pentru concurs incomplet sau completat contrar  cerinţelor indicate în anunţ, nu vor fi admise la concurs.

 

  Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului vor fi suportate de către IMSP Institutul de Medicină Urgentă, iar cele legate de participarea la concurs (deplasarea la locul de desfășurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de acte necesare, etc.) vor fi suportate de participanții la concurs.

 

 

       Director                                                                   Mihail CIOCANU

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.